Pranešti apie patyčias
Olweus programa

Ankstesnės žinutės
Atsisiuntimai

Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos

direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d.

įsakymu Nr. V-64

(Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos

direktoriaus  2019 m. rugsėjo 26 d.

įsakymo Nr. V-115 redakcija)

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai gimnazijos mokinių teises, pareigas, elgesio normas, atsakomybę reglamentuojantis dokumentas.
 2. Gimnazija, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, privalo padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą (si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir mokyklos nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis šių Taisyklių.

II. MOKINIŲ ATVYKIMO Į MOKYKLĄ IR IŠVYKIMO TVARKA

 1. Mokiniai į Gimnaziją priimami vadovaujantis priėmimą reglamentuojančiais teisės aktais, Švenčionių rajono savivaldybės Tarybos patvirtintu mokyklų tinklo pertvarkos planu, suderinus su Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriumi.
 2. Mokiniai į Gimnaziją priimami pagal gyvenamąją vietą, atsižvelgiant į savivaldybės nustatytas Gimnazijos aptarnavimo teritorijas.
 3. Gimnazijoje sudaromos sąlygos stoti ne tik į pirmąsias, bet ir į kitas klases.
 4. Priimami į gimnaziją mokiniai arba jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti būtinus dokumentus (prašymą, asmens dokumento kopiją, sveikatos pažymėjimą iki rugsėjo 15 d.).
 5. Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas direktoriaus įsakymu ir dviem egzemplioriais sudaroma nustatytos formos Mokymo (-si) sutartis, po vieną kiekvienai šaliai – Gimnazijai ir mokiniui (jo tėvams, globėjams, rūpintojams).
 6. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, kad vaikas būtų išbrauktas iš Gimnazijos sąrašų, direktoriui privalo pateikti prašymą (vadovaujantis ta pačia tvarka kaip ir prašymą dėl priėmimo į mokyklą).
 7. Išvykstančiam mokiniui, atsiskaičius su Gimnazijos biblioteka, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas ar pažyma.
 8. Mokiniui išvykus, jo asmens byla lieka Gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
 9. Mokiniai iki 16 metų iš Gimnazijos sąrašų išbraukiami tik gavus pranešimą apie jųmokymąsi kitoje ugdymo įstaigoje ir tėvų prašymą. Mokiniai, turintys 16 metų, iš Gimnazijos sąrašų išbraukiami, gavus jų prašymą.

 

III. MOKINIŲ MAITINIMO GIMNAZIJOJE TVARKA

 1. Gimnazijoje mokiniams sudaromos galimybės pavalgyti.
 2. Mokinių maitinimas vykdomas, vadovaujantis „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“ (aktualia redakcija).
 3. Mokyklos valgyklos darbo laikas nuo 8.00 iki 15.00 val.
 4. Mokyklos valgykloje veikia Eurofondo sistema, todėl mokiniai naudojasi elektroniniais pažymėjimais, kurie užsakomi nemokamai mokslo metų pradžioje. Pametus pažymėjimą suteikiamas laikinasis pažymėjimas ir užsakomas naujas, už kurį sumoka pats mokinys.
 5. Elektroninių pažymėjimų sąskaitą papildyti gali tėvai naudodamiesi Elektronine bankininkyste arba grynaisiais, atvykę į mokyklos valgyklą . Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams elektroninės kortelės sąskaitą papildo Švenčionių rajono savivaldybė.
 6. Mokiniai maitinami valgykloje tokia tvarka:

6.1. po 2 pamokos – pietūs 1-2 gim. klasių mokiniams;

6.2. po 4 pamokų – pietūs 3-4 gim. klasių mokiniams.

 

IV. MOKINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO GIMNAZIJOJE TVARKA

 1. Uniforma – tai tamsiai žalios spalvos tekstilinis ar trikotažinis švarkas ar megztinis su emblema ar Gimnazijos ženkleliu.
 2. Uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis.
 3. Uniforma privaloma dėvėti per oficialius Gimnazijos renginius, šventes, konkursus, olimpiadas, egzaminus, PUPP, įskaitas bei atstovaujant Gimnaziją už jos ribų kitose įstaigose ar renginiuose ir visomis savaitės dienomis išskyrus kiekvieną penktadienį (..//wp-content/uploads/file/UniformuDevTvarka.pdf).

 

V. MOKINIO TEISĖS

 1. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
 2. Gauti informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, privalomus bei pasirenkamuosius dalykus, modulius, jų pasirinkimo ir keitimo tvarką, mokymo (si) formas.
 3. Pagal savo gebėjimus pasirinkti mokymosi kursą, pasirenkamųjų dalykų programas, neformaliojo švietimo veiklą įgyti valstybinius standartus atitinkantį, pagrindinį arba vidurinį įsilavinimą.
 4. Apsispręsti dėl dorinio ugdymo dalyko.
 5. Reikalauti objektyvaus mokymosi pasiekimų vertinimo, dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, teikti pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, gauti su mokymusi bei pasiekimų vertinimu susijusią informaciją.
 6. Nustatyta tvarka (pagal gydytojų komisijos sprendimą) mokytis namuose.
 7. Konsultuotis su Gimnazijos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, Gimnazijos vadovais, gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą.
 8. Nemokamai naudotis Gimnazijos biblioteka, mokymosi priemonėmis, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams).
 9. Būti nemokamai pavežami į/iš mokyklos, mokykliniu arba viešuoju transportu (kurie gyvena daugiau negu 3 km. nuo mokyklos).
 10. Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, įvairių darbo grupių veikloje, teikti siūlymus savivaldos institucijoms bei Gimnazijos vadovams dėl veiklos kokybės gerinimo, prisidėti prie šiuolaikiškos Gimnazijos kūrimo, remti gimnaziją.
 11. Turėti minties, religijos ir žodžio laisvę.
 12. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 13. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant elgesį.

 

VI. MOKINIO PAREIGOS

 1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
 2. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą, puoselėti šalies ir Gimnazijos tradicijas, siekti dorinės ir pilietinės brandos.
 3. Gerbti savo gimnaziją, jos simbolius, būti pilietiškai aktyviems, patriotiškai sąmoningiems.
 4. Garsinti Gimnazijos vardą mieste, respublikoje ir užsienyje.
 5. Mokytis pagal privalomojo švietimo programą iki 16 metų.
 6. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, Gimnazijos personalą, į Gimnaziją atvykusius asmenis. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams ir jų atliekamai veiklai.
 7. Viešose vietose elgtis mandagiai ir kultūringai.
 8. Vykdyti Gimnazijos tarybos nutarimus, teisėtus administracijos, pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus.
 9. Ateiti į Gimnaziją apsirengus švariai ir tvarkingai, paruošus visus tos dienos namų darbus.
 10. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties.
 11. Nevėluoti į pamokas, turėti visas mokymuisi būtinas priemones, pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla.
 12. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą, sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis, būti atidiems ir aktyviems per pamokas, turėti vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas būtinas mokiniui mokymosi priemones, maksimaliai išnaudoti Gimnazijos teikiamas ugdymosi galimybes.
 13. Aktyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje ir jai garbingai atstovauti, dalyvauti Gimnazijos organizuojamoje neformaliojo švietimo ir kitoje popamokinėje veikloje, I ir II klasėje dalyvauti privalomoje socialinėje ir pilietinėje veikloje.
 14. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.
 15. Tausoti Gimnazijos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai).
 16. Tausoti vadovėlius. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti vadovėlius ir knygas bibliotekai. Pametę bibliotekos knygą, privalo nupirkti naują. Vietoje pamesto vadovėlio privalo grąžinti naują vadovėlį.
 17. Laikytis švaros ir tvarkos taisyklių kabinetuose, koridoriuose, salėse, valgykloje ir kitose mokyklos patalpose ir jos teritorijoje. Mokytojui prašant pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos ar užsiėmimo palikti tvarkingą darbo vietą.
 18. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
 19. Jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, kitam mokytojui vaduojant arba jungiant klases / srautines grupes, mokinys privalo: sąžiningai atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo leidimo neišeiti iš klasės.
 20. Žinoti ir laikytis saugaus darbo ir elgesio, priešgaisrinės saugos bei kelių eismo taisyklių.
 21. Nedelsiant reaguoti ir informuoti Gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos teritorijoje vykstančius smurto ir patyčių atvejus, kitas pavojingas veikas.
 22. Laikytis higienos taisyklių. Kepures, paltus ir striukes palikti rūbinėje.
 23. Kasmet iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą.
 24. Kasdien pasitikrinti elektroniniame dienyne esančią informaciją, įvertinimus, pagyrimus, pastabas ir pranešimus.
 25. Laisvą laiką – pamoką (nesant mokytojo, „langas“) panaudoti savišvietai, visuomeniniam darbui, netrukdant kitiems.

 

VII. MOKINIŲ SKATINIMAS

 1. Mokinius skatina Gimnazijos administracija, klasių vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniams specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, tėvai.
 2. Mokiniai skatinami už labai gerą ir gerą mokymąsi, nepriekaištingą pamokų lankomumą, pavyzdingą elgesį, aktyvią organizacinę veiklą, pasiekimus dalykų konkursuose, olimpiadose, varžybose
 3. Skatinimo formos:

3.1. pagyrimas, Gimnazijos direktoriaus padėkos raštas, žodinė padėka, pagyrimas elektroniniame dienyne.

3.2. atminimo dovanos, prizai (esant lėšų).

3.3. nemokamos kelionės ar išvykos lengvatinėmis sąlygomis (iš dalies mokamos).

3.4. viešas bendruomenės informavimas apie pasiekimus: pasirodymas bendruomenei, pristatymas Gimnazijos stenduose ir/ar svetainėje.

 

VIII. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

 

 1. Mokiniams draudžiama:

1.1. rūkyti, vartoti, turėti ar platinti rūkalus, alkoholinius gėrimus, narkotikus, psichotropines medžiagas Gimnazijoje, jos teritorijoje, Gimnazijoje organizuojamuose renginiuose ar išvykose;

1.2. nešiotis į Gimnaziją prabangos daiktų, daiktų smurtui prieš kitus (ginklų, peilių, kastetų, sprogstamų medžiagų, dujų balionėlių, lazdų ir pan.), tablečių/vaistų, jei jie nėra paskirti gydytojo;

1.3. atsinešti į Gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;

1.4. nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu;

1.5. naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš mokytojus, bendramokslius, mažesnius ir silpnesnius. Vartoti necenzūrinius žodžius;

1.6. trukdyti pamokų metu kitiems mokiniams mokytis, o mokytojams dirbti;

1.7. filmuoti, fotografuoti kitus asmenis be jų sutikimo. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją;

 • pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių;

1.9. šiukšlinti Gimnazijoje ir jos teritorijoje;

1.10. žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;

 • palikti pinigus rūbinėje;
 • naudotis pamokose mobiliaisiais telefonais ar kitais mobiliais įrenginiais (jie turi būti išjungti), jei to neleidžia pamoką organizuojantis mokytojas;
 • praleisti pamokas, į jas vėluoti ar išeiti iš jų be pateisinamos priežasties;
 • niokoti gimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas, gadinti asmenines daiktų spinteles ir kt.) ir sėdėti ant palangių;
 • vestis į Gimnaziją pašalinius asmenis.
 1. Nesilaikantiems Gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos ir mokinių elgesio taisyklių, taikomos drausminimo priemonės.

 

IX. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS

 1. Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones turi būti vadovaujamasi Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2012-08-28 Nr. V-1268).
 2. Gimnazijos darbuotojas, siekdamas užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

2.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

2.2. iškviesti Gimnazijos direktorių ar jo pavaduotoją ugdymui, socialinį pedagogą, psichologą;

 • organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
 • panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
 1. Taikant numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.
 2. Poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai Gimnazija yra išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (pavyzdžiui, vesti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų ir kitos priemonės) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas Gimnazijos direktorius ar jo pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, psichologas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.
 3. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir mokyklos darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu privalu fiksuoti raštu pokalbio protokole.
 4. Gimnazijos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys mokykloje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.
 5. Ugdymosi vietos pakeitimas:
  • ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu;
  • pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas socialinio pedagogo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba;
 6. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama gimnazijos direktoriaus ar pavaduotojos ugdymui sprendimu, atsižvelgus į prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.
 7. Gimnazijos direktoriaus iškvietimas:
 • Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui, socialinį pedagogą, psichologą, kad padėtų nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį;
 • Gimnazijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, psichologas tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams).

 

 1. Mokinio daiktų patikrinimas:
 • jeigu Gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, jis nedelsdamas apie tai informuoja Gimnazijos direktorių arba jo pavaduotoją ugdymui;
 • Gimnazijos darbuotojas ir (ar) m vadovas arba jo pavaduotojas ugdymui turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant;
 • jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du Gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui, kitas asmuo – mokytojas arba soc. pedagogas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga;
 • jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga;

10.5. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ar socialinio pedagogo.

 1. Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

11.1.apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su) žalojimo;

11.2.užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;

 • neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų

asmenų saugumui;

 • nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius

Gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;

11.5.nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;

 • atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis socialinės pedagogės kabinete, jos prižiūrimas, arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas direktoriaus pavaduotojo ugdymui ar socialinio pedagogo, psichologo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.
 1. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).
 2. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:
 • mokinį (-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
 • mokinį vedant už rankos;
 • guodžiant mokinį;
 • pasveikinant mokinį;
 • padedant neįgaliam mokiniui;
 • mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
 • rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;

13.8.                     rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas priemones;

13.9.                     teikiant pirmąją pagalbą.

 1. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:
 • naudojami kaip bausmė;
 • naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
 • naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
 • naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.
 1. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.
 2. Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

 

X. PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

 

Vartojamos sąvokos:

 1. Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.
 2. Vengiantis lankyti mokyklą mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 30 proc. pamokų.
 3. Gimnazijos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs 50 proc. ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties.

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

 

 1. Mokiniui susirgus, tėvai (globėjai, rūpintojai) iš anksto arba pirmą mokinio neatvykimo į mokyklą dieną, nuo 8.00 iki 17.00 valandos telefonu (dėl informacijos tikrumo) informuoja klasės vadovą. Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (tėvų (globėjų, rūpintojų) ar įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės vadovui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po ligos ar kitos nebuvimo mokykloje priežasties.
 2. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

2.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – galioja tėvų (globėjų rūpintojų)

sveikatos priežiūros specialisto išduotos pažymos;

2.2. dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į teritorinį skyrių

įrašyti į karinę įskaitą, policijos komisariatą, teismą, VVTAĮT teritorinį padalinį, Švietimo

pagalbos tarnybą ir pan.;

2.3. dėl kitų svarbių priežasčių (mokinio atstovavimo mokyklai (rajonui ar respublikai)

tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono ar mokyklos organizuojamuose

konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan.) – galioja švietimo

įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai, mokyklos mokytojų, siuntusių mokinį į

konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, patvirtinti

mokyklos vadovo;

2.4. dėl nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinius į

mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo (pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą raštu);

2.5. sunegalavus pamokų metu, mokinys kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, klasės vadovą arba pagalbos mokiniui specialistus, o pamokas pateisina

tėvų paaiškinimu raštu.

 1. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų.
 2. Mokinys, po ligos atvykęs į Gimnaziją, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo

procese ir fizinio ugdymo pamokose. Mokinys nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokoje

atleidžiamas, kai fizinio ugdymo mokytojui pateikia:

4.1. išrašą ar kopiją iš ligoninės ar kitos gydymo įstaigos apie buvusią operaciją,

procedūrą ar kitą intervencinį gydymą, po kurio rekomenduojamas fizinio krūvio ribojimas,

nurodant ribojimo trukmę arba akivaizdu, kad mokinys traumuotas (sugipsuota ranka, koja,

medicininiais įtvarai ir pan.);

4.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą (raštu). Atsižvelgęs į individualią mokinio

situaciją (argumentuota, pagrįsta priežastis), vadovaujantis protingumo principu, dėl krūvio ribojimo sprendimą priima pats mokytojas.

 1. Pažeidus 1 punkte nustatytą tvarką, taip pat nesilaikant 4 punkto nuostatų,

praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.

 1. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.

 

VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA

 

 1. Vėluoti į pamokas draudžiama. Atsitiktiniu pavėlavimu gali būti laikomi ne daugiau kaip 2 pavėlavimai į įvairių dalykų pamokas ar klasės valandėles per mėnesį.
 2. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“. Jei vėluojama daugiau nei 20 minučių, elektroniniame dienyne pažyma „n“.
 3. Per mėnesį pavėlavus nuo 3 iki 5 kartų, mokinys dalyvauja pokalbyje su klasės vadovu, kuris informuoja mokinio tėvus.
 4. Per mėnesį pavėlavus daugiau nei 5 kartus, mokinys kviečiamas pokalbiui direkciniame posėdyje. Su mokiniu pasirašoma sutartis, tėvai supažindinami pasirašytinai.
 5. Situacijai negerėjant, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį.

 

LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

 

Lankomumo apskaita pamokoje:

 1. pamokų lankymas mokiniams yra privalomas. Lankyti pamokas ir laikytis šios tvarkos

mokinį įpareigoja pasirašyta su mokykla Mokymosi sutartis;

 1. mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje.

Pateisinančių praleistas pamokas dokumentų pateikimas ir rinkimas:

 1. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti per 2 darbo dienas po praleidimo;
 2. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui atsakingas pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai (globėjai rūpintojai);
 3. kitas praleistas pamokas ir pavėlavimus į jas pateisinančius dokumentus klasės auklėtojas saugo vienerius mokslo metus;
 4. netvarkingai, neįskaitomai parašyti, taisyti praleistas pamokas pateisinantys dokumentai

klasės vadovo nepriimami, o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties;

 1. mokinio, išvykusio mokytis į kitą mokyklą arba nutraukusio mokymąsi per mokslo metus, praleistos pamokos į lankomumo suvestines neįskaičiuojamos.

 

LANKOMUMO KONTROLĖ IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJA

 

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

1.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio

lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;

1.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie

neatvykimo priežastis telefonu  informuoja klasės vadovą;

1.3. esant būtinybei mokiniui anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai informuoja telefonu klasės vadovą ir/arba dalyko mokytoją apie išėjimo priežastį;

1.4. laiku parašo vaiko praleistų pamokų pateisinimus, aiškiai nurodydami datą ar pamoką,

jos numerį pagal tvarkaraštį (jei praleista pavienė pamoka);

1.5. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, mokyklos

vadovais, dalyvauja tėvų susirinkimuose, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose (esant reikalui),  kitose gimnazijos organizuojamose veiklose. Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;

1.6. bendradarbiauja su klasės vadovu, mokyklos vadovais, dalykų mokytojais bei

specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę,

sveikatos priežiūros pagalbą;

1.7. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto

adresui, operatyviai informuoja klasės vadovą;

1.8. nuolatos susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų, pavėluotų pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo(-si) rezultatais ir kt. informacija);

1.9. gydytojams skyrus ilgalaikį arba sanatorinį mokinio gydymą, tėvai nedelsdami kreipiasi į mokyklos vadovus, pateikia prašymą mokyklos direktoriui ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją.

 

 1. Mokinys:

2.1. privalo lankyti mokyklą, nes pagrindinė ugdymo forma yra pamoka;

2.2. praleidęs pamokas, per 2 darbo dienas po grįžimo į mokyklą pateikia klasės vadovui pateisinantį tėvų rašytą dokumentą;

2.3. iš pamokų gali išeiti:

2.3.1. turėdamas raštišką tėvų arba sveikatos priežiūros specialisto pažymą, kurią parodo dalyko mokytojui ir atiduoda klasės vadovui;

2.3.2. ligos atveju, neturint sveikatos priežiūros specialisto pažymos, mokinys privalo informuoti klasės vadovą;

2.3.3. tėvams žodžiu (telefonu) informavus klasės vadovą arba socialinį pedagogą, kt. pagalbos mokiniui specialistą;

2.3.4. dalyvauti kitose ugdymo veiklose. Ugdomoji veikla privalo būti suderinta su gimnazijos direktoriumi;

2.4. mokinys, užsiregistravęs į vairavimo kursus, informuoja klasės vadovą ir kreipiasi į socialinį pedagogą, paima kursus lankančio mokinio pamokų pateisinimo formą ir su instruktoriaus parašu pateikia mėnesio gale klasės vadovui;

2.5. mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs per trimestrą/pusmetį 30 procentų bet

kurio dalyko pamokų, privalo atsiskaityti už visus atsiskaitomuosius darbus.

 1. Dalyko mokytojas:

3.1. mokyklos nustatyta tvarka pažymi elektroniniame dienyne į pamokas neatvykusius ar pavėlavusius mokinius;

3.2. informuoja klasės vadovą, jei mokinys dažnai praleidžia dalyko pamokas;

3.3. išleidžia mokinį iš pamokos(-ų), gavęs motyvuotą raštišką ar žodinį prašymą (pažymą) iš:

3.3.1. mokinio tėvų;

3.3.2. klasės vadovo;

3.3.3. dalyko mokytojo;

3.3.4. visuomenės sveikatos priežiūros specialisto;

3.3.5. socialinio pedagogo;

3.3.6. direktoriaus pavaduotojo ugdymui;

3.3.7. psichologo;

3.4. pamokų metu organizuodamas kitas ugdymo veiklas, privalo prieš 2 dienas iki mokinio

išleidimo iš pamokų datos renginyje dalyvausiančių mokinių sąrašą suderinti su gimnazijos direktoriumi arba jį pavaduojančiu asmeniu.

 1. Klasės vadovas:

4.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša),

išsiaiškina neatvykimo priežastis;

4.2. išleidžia mokinį iš pamokos:

4.2.1. gavęs žodinį motyvuotą mokinio tėvų prašymą arba visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, arba socialinio pedagogo ar psichologo pažymą;

4.2.2. mokinio ligos atveju, neturint sveikatos priežiūros specialisto pažymos, klasės

auklėtojas informuoja tėvus ir užtikrina, jog mokinys saugiai pasieks namus ar gydymo įstaigą;

4.3. renka ir tvarko praleistas pamokas ir pavėlavimus į pamokas pateisinančius dokumentus;

4.4. elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas iki 4 kito mėnesio dienos;

4.5. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais);

4.6. informuoja socialinį pedagogą (po to, kai jau yra atlikęs visus reikiamus veiksmus dėl mokinio lankomumo gerinimo, vadovaujantis klasių vadovų metodinėje grupėje numatyta tvarka dėl 5 ir daugiau nepateisintų pamokų per mėnesį (raštiškai pasirašyti pokalbiai su vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais))) apie pamokas be pateisinamos priežasties praleidinėjančius mokinius ir kartu numato prevencines bei poveikio taikymo priemones;

4.7. iki kiekvieno mėnesio 4 dienos socialiniam pedagogui pateikia klasės lankomumo ataskaitą ir pavėlavimų ataskaitą;

4.8. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio

dienyno, 1 kartą per mėnesį (pasibaigus mėnesiui) klasės vadovas išspausdina mokinio lankomumo ataskaitas. Pasibaigus pusmečiui, išspausdina pusmečio lankomumo ataskaitas;

4.9. esant reikalui, individualiai arba su socialiniu pedagogu lankosi auklėtinio namuose;

4.10. elektroniniame dienyne įveda duomenis apie išvykusį gydytis į sanatoriją mokinį.

 1. Socialinis pedagogas:

5.1. analizuoja pamokų praleidimo priežastis (organizuoja papildomas priemones gavęs informaciją iš klasės vadovo);

5.2. įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas;

5.3. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones grąžinant

mokinį į mokyklą;

5.4. konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais ir prireikus mokinį siunčia pas gimnazijos psichologą;

5.5. prireikus individualiai arba su klasės vadovu lankosi mokinio namuose;

5.6. dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe;

5.7. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams);

5.8. atskirais atvejais siūlo taikyti drausminimo nuobaudas;

5.9. rengia ir pateikia informaciją Švenčionių rajono savivaldybės Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriui, Vaiko gerovės komisijai apie vaikus (iki 16 metų amžiaus), praleidusius daugiau kaip 50 proc. pamokų;

 1. Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

6.1. išleidžia mokinį iš pamokos:

6.1.1. mokinio ligos atveju, nesant sveikatos priežiūros specialistui, vadovui, socialiniam pedagogui ar kt. pagalbos mokiniui specialistui;

6.2. prireikus inicijuoja pasitarimus, svarstymus, pokalbius;

6.3. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

 1. Psichologas:

7.1. bendradarbiauja su švietimo pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais, administracija;

7.2. teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams);

7.3. dalyvauja gimnazijos komisijose, sprendžiant lankomumo problemas.

 1. Vaiko gerovės komisija:

8.1. kiekvieną mėnesį analizuoja klasių lankomumo ataskaitas (problemų turinčių mokinių);

8.2. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą

priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti mokinius į mokyklą ir sėkmingai mokytis;

8.3. spręsdama konkretaus mokinio lankomumo problemas, renka informaciją iš mokytojų,

klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų);

8.4. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) lankomumo užtikrinimo klausimais;

8.5. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis (mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba ir kt.) ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

8.6. priima sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo, inicijuoja prevencines priemones.

 

NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA

 

 1. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:

1.1. klasės vadovo pastaba elektroniniame dienyne ir/arba pokalbis su mokiniu, kurio metu užpildomas pokalbio protokolas;

1.2. klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais;

1.3. pokalbis su socialiniu pedagogu;

1.4. situacijai negerėjant, mokinio tėvai kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį;

1.5. vaiko gerovės komisija sudaro pagalbos teikimo planą arba siūlo mokiniui gimnazijos direktoriaus įsakymu skirti drausminę nuobaudą arba pasirinkti kitą mokymo įstaigą.

 1. drausminės nuobaudos, skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu:

2.1. papeikimas;

2.2. griežtas papeikimas;

2.3. mokiniams, turintiems daugiau negu 16 metų, siūloma keisti mokymosi įstaigą arba vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį;

 1. Apie mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kurie nepanaudoja savo valdžios arba panaudoja priešingai vaiko interesams (LR ATPK 181 straipsnio 2 dalis), t.y. neužtikrina mokyklos

lankymo, pateikiama informacija teisėsaugos institucijoms ir taikoma administracinė atsakomybė.

 1. Mokinys gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu.
 2. Mokinys už labai gerą pamokų lankomumą skatinamas:

5.1. mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį nė vienos pamokos, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas;

5.2. mokslo metų pabaigoje klasės vadovo įteikiamas Padėkos raštas už labai gerą lankomumą.

5.3. mokinys gali būti skatinamas kitomis priemonėmis.

 

XI. PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

 

Vartojamos sąvokos:

 1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir/ar užgauliojant) ir/ar netiesioginės (skaudinant be tiesioginės agresijos):

1.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.;

1.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;

1.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;

1.4. elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.

 1. Patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi.
 2. Besityčiojantysis/skriaudėjas – vaikas ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis prie jų.
 3. 4. Patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, pedagogas, švietimo pagalbos specialistas ar techninis darbuotojas, iš kurio tyčiojasi mokinys (-iai).
 4. Patyčių stebėtojas asmuo, matantis ar žinantis apie patyčias.
 5. Patyčių prevencija veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis gimnazijos bendruomenės narių (vaikų, administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.
 6. Patyčių intervencija visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams (patiriantiems, besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
 7. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena gimnazijoje pastebėtų patyčių situacijų analizavimas, galimo poveikio prognozavimas.

 

PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA GIMNAZIJOJE

 1. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi gimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi gimnazijos vadovas, Vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai, o jos vykdyme dalyvauja visi gimnazijos bendruomenės nariai.
 2. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja gimnazijos Vaiko gerovės komisija, kuri kiekvienais mokslo metais:

2.1. inicijuoja ir organizuoja anoniminės vaikų apklausos vykdymą ir apibendrina jos

rezultatus.

2.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų dėl gimnazijoje fiksuotų pranešimų apie patyčias ir atlieka jų analizę;

2.3. remiantis analizės duomenimis rengia patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą, svarsto priemonių taikymo turinį;

2.4. teikia siūlymus gimnazijos vadovui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo gimnazijoje, gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos srityje ir, esant reikalui, dėl Tvarkos pakeitimų.

 1. Klasės vadovai, esant poreikiui, išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias, informuoja Vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo Tvarką, apie prevencijos, intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.

NUOBAUDŲ KOPĖTĖLĖS

 

 1. Mokytojas/darbuotojas, pastebėjęs patyčias, sustabdo netinkamą elgesį, įspėja mokinį. Įvykį fiksuoja patyčių registracijos žurnale, informuoja klasės auklėtoją.
 2. Pasikartojus patyčioms, klasės auklėtojas kalbasi su mokiniu vienas arba kartu su patyčias pastebėjusiu darbuotoju, pildo patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolą, informuoja mokinio tėvus.
 3. Elgesiui nesikeičiant, tėvai kviečiami į mokyklą pokalbiui su klasės auklėtoju/mokiniu/mokančiais mokytojais/administracija/pagalbos mokiniui specialistais. Pokalbio metu aptariama, kokių priemonių bus imamasi, jei mokinio elgesys nesikeis, sudaroma sutartis tarp tėvų/mokyklos/mokinio, skiriama privaloma psichologo konsultacija.
 4. Patyčių atvejams kartojantis, kreipiamasi į Vaiko gerovės komisiją, kuri teikia siūlymus dėl vaiko elgesio korekcijos arba minimalios priežiūros inicijavimo, jei vaiko elgesys per artimiausias dvi savaites nesikeičia.
 5. Mokinio elgesiui nesikeičiant, kreipiamasi į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl priemonių skyrimo ir/arba siūloma keisti mokymosi įstaigą.

                       Išskirtiniais atvejais mokykla pasilieka teisę nesilaikyti nuobaudų eiliškumo.

 

 1. Tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai, švietimo įstaigos vadovas apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša Pedagoginei psichologinei tarnybai ir atitinkamam psichologinės pagalbos teikėjui ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos;
 2. Administracijos atstovui, pedagogui, švietimo pagalbos specialistui ar techniniam darbuotojui pasityčiojus iš vaiko, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti mokyklos vadovą, kuris imasi mokyklos tvarkos apraše ar kituose mokyklos dokumentuose numatytų veiksmų.
 3. Mokyklos vadovas, sužinojęs apie mokyklos darbuotojo patiriamas patyčias arba mokyklos darbuotojo tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių, numatytų vidaus tvarkos taisyklėse.
 4. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius mokykloje teikiama švietimo pagalbos specialistų ar pedagogų pagalba.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Mokinių elgesio taisyklės suderintos su Gimnazijos taryba ir Mokinių taryba.
 2. Visi mokiniai mokslo metų pradžioje su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai, jos skelbiamos viešai Gimnazijos svetainėje.
 3. Už šių Taisyklių nesilaikymą mokiniams skiriamos drausminės nuobaudos.
 4. Klausimus, susijusius su šių Taisyklių taikymu, tikslinimu, keitimu sprendžia Gimnazijos vadovai, taip pat Gimnazijos taryba ir kitos savivaldos institucijos savo įgaliojimų ribose.

 

________________________

Kalendorius
2024 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Vas    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Pamokų laikas
1.8:00 - 8:45
2.8:55 - 9:40
3.10:00 - 10:45
4.10:55 - 11:40
5.12:00 - 12:45
6.12:55 - 13:40
7.13:50 - 14:35
8.14:45 - 15:30
9.15:35 - 16:20
Pamokų laikas trečiadieniais (po trijų pamokų visiems mokiniams vyksta klasių valandėlės)
1.8:00 - 8:45
2.8:55 - 9:40
3.10:00 - 10:45
4.11:30 - 12:15
5.12:35 - 13:20
6.13:30 - 14:15
7.14:20 - 15:05
Svarbu
Pamokų tvarkaraščiai